Splošni pogoji najema

Pogodbeni stranki, najemnik in najemodajalec, s podpisom teh Splošnih pogojev potrjujeta, da jih sprejemata in se obvezujeta, da jih bosta spoštovala.

Pogoji najema

Avtodom lahko najame oseba, ki:

 • se izkaže z osebnim dokumentom, s sliko, da je starejša od 23 let,
 • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije, najmanj 3 leta.
 • Rezervacija termina in rok plačila

Po potrditvi termina, najemodajalec najemniku posreduje predračun z veljavnostjo treh dni. Najemnik se obvezuje, da bo v treh dneh po prejemu predračuna plačal 50% predračunske vrednosti, s čimer je rezervacija potrjena. Preostali znesek cene najema je najemnik dolžan plačati 30 dni pred dnevom prevzema vozila. Za rezervacije, ki so potrjene manj kot 30 dni pred predvidenim dnevom prevzema vozila, se mora celoten predračunski znesek plačati v roku 3 dni po prejemu predračuna. Če najemnik plačil ne izvede v zgoraj navedenih rokih, se šteje, da se je odpovedal rezervaciji.

Pogoji odpovedi rezervacije:

 • Če najemnik odpove rezervacijo več kot 30 dni pred prevzemom avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 90% stroška celotnega najema po predračunu ali izda 100% dobropis z veljavnostjo 1 leta.
 • Če najemnik odpove rezervacijo 15 dni pred prevzemom avtodoma, je najemodajalec dolžan vrniti 50% stroškov celotnega najema po predračunu ali izda 80% dobropis z veljavnostjo 1 leta.
 • Cena

Cena najema se obračuna po ceniku objavljenem na spletni strani najemodajalca in je odvisna glede na vozilo in termin najema.

Cena vključuje:

 • najem vozila za dogovorjeno časovno obdobje,
 • 22% DDV,
 • obvezno in kasko zavarovanje z 5% odbitno franšizo, z dodatnim zavarovanjem asistence,
 • 450 km na dan najema, presežek se zaračuna po vrnitvi vozila in sicer v višini 0,3€/km,
 • vso osnovno opremo: kabel za elektriko euro adapter, cev za vodo s priključkom, stabilizatorje, klini in pritrdilne pasove za tendo, klešče za plin, pozimi verige.

Pri vsakem najemu se plača tudi fiksne stroške v višini 50 –  100€, ki zajema stroške primopredaje, WC kemikalije, plin, zunanje in notranje čiščenje.

 • Prevzem vozila in čiščenje

Najemnik vozilo prevzame skladno z dogovorom, sicer pa med 15.00 in 17.00 uro na dan začetka najema in vozilo vrne do 11.00 ure na dan vračila vozila. Najkasneje ob prevzemu vozila je najemnik dolžan najemodajalcu vplačati varščino v višini 600 – 1000€. Varščina je namenjena za pokrivanje morebitnih stroškov, ki bi lahko nastali v času trajanja najema in za katere je odgovoren najemnik, kot npr.:

 • Pokrivanje odbitne franšize pri škodah iz kasko zavarovanja in izgube bonusa pri zavarovanju, za vsak škodni primer posebej. Če je najemnik udeležen v več škodnih dogodkih, mora najemodajalcu poravnati odbitno franšizo za vsak škodni primer, ne glede na krivdo. V primeru, če se v kateremkoli postopku izkaže, da najemnik ni odgovoren za škodni primer in drugi udeleženec ali njegova zavarovalnica, najemodajalcu povrneta vso škodo, pa je najemnik upravičen do vrnitve zneska v višini odbite franšize.
 • Saniranju morebitnih poškodb na vozilu ali opremi.
 • Pokrivanju morebitnih zamudnin pri nepravočasni vrnitvi vozila.
 • Pri drugih kršitvah pogodbe ali teh Splošnih pogojev najema.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku izročil avtodom očiščen in brezhiben, s polnim rezervoarjem goriva, jeklenko napolnjeno s plinom in pripadajočo opremo, navedeno v pogodbi ali teh pogojih.

Pogodbeni stranki ob prevzemu pregledata celoten avtodom, preverita delovanje naprav in podpišeta prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbe o najemu. V prevzemni zapisnik se vpišejo morebitne pomanjkljivosti, manjkajoča oprema, poškodbe bivalnika, morebitne poškodbe se tudi fotografirajo in dokumentirajo. Fotografije hranita obe stranki do vračila varščine ali do ugotovitve višine škode in osebe odgovorne za škodo. Če najemnik fotografij ne hrani, ne more ugovarjati verodostojnosti najemodajalčevih fotografij.

Najemnik se zavezuje, da bo vozilo vrnil v predvidenem terminu na mesto, kjer ga je prevzel.

Ob vrnitvi mora vozilo imeti:

 • prazen rezervoar za odpadno in čisto vodo,
 • poln rezervoar za gorivo,
 • prazno kaseto in očiščeno wc školjko,
 • grobo očiščeno notranjost.

  Ob vrnitvi, pogodbeni stranki zapisniško ugotovita stanje vozila in preverita delovanje vseh naprav. Vse ugotovljene pomanjkljivosti se vpišejo v prevzemni zapisnik in fotografirajo ter se obračunajo po ceniku.

  V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih postavk se od varščine odbije:

  • 25€ za praznjenje odpadne vode,
  • 50€ za praznjenje in čiščenje WC kasete,
  • polnjenje rezervoarja v višini stroškov goriva in dodanih 20€.

  V primeru zamude pri vračilu vozila se najemnik zaveže plačati:

  • 100€ za čas zamude do 5 ur,
  • 400€ za čas zamude nad 5 ur do 12 ur,
  • celoten znesek varščine v primeru zamude več kot 12 ur,
  • v primeru zamude 24 ur in več pa znesek celotne varščine in 250€ za vsak nadaljnji začeti dan zamude.

  Najemojemalec je seznanjen, da v vozilu ni dovoljeno kaditi, v primeru cigaretnega vonja, se najemniku obračuna kazen v višini 300€.

  Celoten znesek varščine se najemojemalcu povrne, v kolikor se vozilo vrne pravočasno, nepoškodovano in urejeno skladno s temi splošnimi pogoji.

  • Pogoji za vožnjo

  Najemnik se zavezuje, da bo vozilo upravljal vestno kot dober gospodar in spoštoval vse prometne predpise v državi potovanja. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vse morebitne stroške ali kazni, ki bi se s strani oblastnih organov bile posredovane najemodajalcu kot lastniku vozila. Poleg najemnika, lahko vozilo v času potovanja vozi tudi drug voznik, ki potuje skupaj z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje najem po teh splošnih pogojih in ki je kot dodatni voznik naveden v pogodbi o najemu.

  • Okvare na avtodomu in popravila v času najema

  Najemnik se zavezuje, da bo o vsaki okvari nemudoma obvestil najemodajalca na telefonsko številko____________________ ali na elektronski naslov ____________________ in se z njim dogovoril o načinu popravila. Najemnik brez predhodnega dogovora z najemodajalcem ne sme posegati v vozilo, niti v motorni, niti v bivalni del.

  Najemodajalec najemniku ne bo priznal nobenih stroškov popravil, ki niso bila dogovorjena, koordinirana in potrjena tudi s strani najemodajalca.

  V primeru okvar vozila, zaradi katerih se vozilo nahaja na servisu 48 ur ali več je najemnik upravičen do vračila neizkoriščenega dela najemnine za čas popravila. Vendar pa najemnik te pravice nima, če je do okvare prišlo zaradi nepravilne uporabe vozila, prometne nesreče, višje sile (vremenske ujme, potresi…) ali kateregakoli razloga izven vpliva najemodajalca. Kot nepravilna uporaba vozila se šteje vsaka uporaba, ki nasprotuje veljavni zakonodaji ali načelom ravnanja s skrbnostjo dobrega gospodarja. V takih primerih je najemnik dolžan poravnati tudi vse stroške popravila. Poškodbe in uhajanje zraka iz poškodovane pnevmatike, se ne šteje za okvaro in za sanacijo je odgovoren najemnik sam.

  • Ravnanje pri nezgodi

  V primeru kakršnekoli nezgode (prometna nezgoda, vlom, vandalizem, itd.), je najemojemalec dolžan dogodek nemudoma prijaviti najbližji policijski postaji, ne glede na državo potovanja in hkrati o dogodku nemudoma obvesti najemodajalca. V primeru nezgode z več udeleženimi vozili mora najemnik zagotoviti izpolnitev obrazca »evropsko poročilo o prometni nezgodi« ter tako morebitne policijske zapisnike kot evropsko poročilo, ob vrnitvi vozila, izročiti najemodajalcu.

  V kolikor najemnik opusti katero od zgoraj navedenih ali z zakonom predpisanih dolžnosti ob prometni nezgodi ali škodnem dogodku, je dolžan najemodajalcu poravnati vso morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala, vključno s plačilom zavarovalnine, če bi zavarovalnica iz razlogov, ki jih je povzročil najemnik, odklonila plačilo škode.

  • Ključi, dokumenti vozila

  Najemnik se obvezuje, da bo ob zapustitvi vozila s seboj imel prometno dovoljenje in vžigalni ključ ter ključ za zaklepanje vrat vozila, ker je to pogoj za plačilo zavarovalnine iz naslova kasko zavarovanja za primer kraje. Za kršenje te dolžnosti najemnik najemodajalcu odgovarja po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

  • Odgovornost najemodajalca

  Najemodajalec se zavezuje, da bo ob odhodu najemniku izročil tehnično brezhibno vozilo brez kakršnekoli okvare ali pravne napake. Če najemodajalec ob času prevzema ne more oddati dogovorjenega rezerviranega vozila (nezgoda, okvara…), je dolžan najemniku vrniti 100% znesek celotnega najema.

  • Kampiranje in uporaba avtodoma izven kampov

  Najemnik se zavezuje, da bo v vsaki državi, kjer bo potoval, upošteval pravila dovoljenega, glede prenočevanja oziroma kampiranja izven kampov. Najemnik je odgovoren za vse takse, kazni in morebitne pristojbine povezane z napačnim ali nedovoljenim parkiranjem ali kampiranjem, hkrati pa je v primeru morebitnega zasega avtodoma s strani oblastnih organov dolžan najemodajalcu povrniti vse stroške povezane s tem in mu povrniti izgubo dohodka v primeru, če takšen poseg pomeni zamudo pri vrnitvi avtodoma najemodajalcu.

  • Živali

  V vozilih najemodajalca ni dovoljeno prevažanje ali bivanje živali. Če najemnik prepoved krši, je dolžan plačati stroške globinskega in kemijskega čiščenja v višini 350€.

  • Sledenje vozila

  Vozilo je zaradi varnosti in lažje izsleditve v primeru odtujitve opremljeno z GPS sledilno napravo.

  • Splošna določila

  Pogoji so zapisani v dveh enakih izvodih, od katerega vsaka stranka prejme en izvod.

  • Osebni podatki

  Najemodajalec izjavlja, da bo vse osebne podatke, ki jih bo od najemnika ali njegovih sopotnikov pridobil za potrebe sklenitve te pogodbe skrbno hranil ter jih bo uporabil izključno za potrebe izvajanja pogodbe o najemu.

  • Reševanje sporov

  Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vsa morebitna nesoglasja in spore iz te pogodbe poskusili rešiti z medsebojnim dogovorom.

  Stranki sta soglasni, da se spore iz te pogodbe rešuje na podlagi določil Pogodbe in teh Splošnih pogojev najema, tam kjer Pogodba ali Splošni pogoji najema tematike ne urejajo pa se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Če stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta rešiti spora, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče.